Wstęp do teorii prawdopodobieństwa
by Jacek Jakubowski and Rafał Sztencel

 1. Opis doświadczenia losowego
  • Przykłady. Aksjomaty teorii prawdopodobieństwa
  • Przeliczalny zbiór zdarzeń elementarnych
  • Prawdopodobieństwo geometryczne

 2. Klasyczna definicja prawdopodobieństwa
  • Podstawowe schematy kombinatoryczne
  • Typowe błędy

 3. Prawdopodobieństwo warunkowe
  • Definicja i przykłady
  • Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa

 4. Niezależność zdarzeń
  • Definicja i przykłady
  • Schemat Bernoulliego
  • Lemat Borela-Cantelliego

 5. Zmienne losowe
  • Definicja; rozkład zmiennej losowej
  • Własności dystrybuanty rozkładu na R
  • Własności dystrybuanty rozkładu na R^n
  • Dystrybuanta a gęstość
  • Gęstość a odwzorowania gładkie
  • Parametry rozkładów
  • Nierówności związane z momentami
  • Niezależne zmienne losowe
  • Różne rodzaje zbieżności zmiennych losowych
  • Przegląd ważniejszych rozkładów

 6. Warunkowa wartość oczekiwana
  • Wprowadzenie
  • Warunkowa wartość oczekiwana względem rozbicia przeliczalnego
  • Definicja ogólna
  • Prawdopodobieństwo warunkowe - uogólnienie
  • Regularne rozkłady warunkowe

 7. Sumy niezależnych zmiennych losowych
  • Wprowadzenie
  • Prawa zero-jedynkowe Kołmogorowa
  • Zbieżność szeregów niezależnych zmiennych losowych
  • Prawa wielkich liczb
  • Twierdzenie Poissona
  • Twierdzenie de Moivre'a-Laplace'a

 8. Zbieżność rozkładów
  • Przykłady i definicja
  • Charakteryzacje słabej zbieżności rozkładów
  • Zbieżność rozkładów a zbieżność dystrybuant

 9. Funkcje charakterystyczne
  • Definicja i przykłady
  • Twierdzenie Levy'ego-Cramera o ciągłości
  • Twierdzenie Bochnera i wzory na odwrócenie
  • Wielowymiarowe funkcje charakterystyczne

 10. Centralne twierdzenie graniczne
  • Wprowadzenie
  • Twierdzenie Lindeberga-Levy'ego

 11. Martyngały
  • Momenty stopu
  • Martyngały, nadmartyngały, podmartyngały
  • Twierdzenie o zbieżności nadmartyngałów
  • Nierówności martyngałowe
  • Zbieżność martyngałów w L^p
  • Twierdzenie Radona-Nikodyma
  • Miary produktowe i zastosowania w statystyce
  • Zastosowania w matematyce finansowej

 12. Łańcuchy Markowa
  • Definicja i przykłady
  • Klasyfikacja stanów
  • Stany chwilowe i powracające
  • Łańcuchy okresowe
  • Rozkłady stacjonarne i twierdzenia ergodyczne
  • Dojście do ustalonego zbioru stanów

 13. Proces Wienera
  • Definicja i konstrukcja
  • Własności trajektorii
  • Zasada odbicia
  • Mocna własność Markowa
  • Konstrukcja procesu Wienera za pomocą układów ortonormalnych

Dodatki

 1. A. Ważne fakty z analizy
  • Pożyteczne nierówności
  • Funkcje gamma i beta
  • Wzór Stirlinga

 2. B. Funkcje tworzące
  • Definicja i podstawowe własności
  • Funkcja tworząca sumy niezależnych składników

 3. C. Teoria miary i całki, przestrzenie L^p
  • Twierdzenie o przedłużaniu miary
  • Całka względem miary probabilistycznej
  • Miara produktowa i twierdzenie Fubiniego
  • Twierdzenie Kołmogorowa o rozkładach zgodnych
  • Przestrzenie L^p
  • Przestrzenie Hilberta

 4. D. Funkcje analityczne i metoda residuów
  • Funkcje holomorficzne
  • Twierdzenie Cauchy'ego w zbiorze wypukłym
  • Zera i bieguny
  • Residua

 5. E. Funkcja tworząca momenty (transformata Laplace'a)
  • Definicja i przykłady
  • Transformata Cramera. Oszacowanie szybkości zbieżności w mocnym prawie wielkich liczb

 6. F. Teoria optymalnego stopowania
  • Rozkład Dooba nadmartyngałów
  • Zagadnienie optymalnego stopowania
  • Opcje amerykańskie