English-Polish Dictionary of Collocational Phrases

Index

This online dictionary of English and Polish collocational phrases can be a resource for English-Polish translators and for Polish-English translators. The art of translation requires a deep knowledge of the way English phrases translate into Polish phrases and how Polish phrases translate into English phrases. Surprisingly, there are many examples which show that word-for-word translation can be the best, and other examples that show that only a slight change is needed for an almost literal translation to be the best.- D -

darkness

under cover of darkness

pod osłoną ciemności

Food is prepared, usually in the late afternoon, at a safe point well to the rear of the combat area and carried under cover of darkness to the men at the front.

Jedzenie przygotowuje się zwykle poźnym popołudniem, w bezpiecznym miejscu na tyłach pola bitwy i zanosi się je pod osłoną nocy ludziom znajdującym się na linii frontu.

day

Your days are numbered.

Twoje dni są policzone.

deep

to throw sb in at the deep end

rzucić kogoś na głęboką wodę

With Andy I took a chance and threw him in at the deep end. But he's a good player and he's going to be a big player at West Ham - the punters love him already.

W przypadku Andiego zaryzykowałem i rzuciłem go na głęboką wodę. Ale to dobry zawodnik i będzie kiedyś wielkim zawodnikiem w West Ham -- obstawiający już go kochają.

desire

to leave a lot / much to be desired

pozostawiać wiele do życzenia

The book is heavily and well illustrated but, again, for a book about graphic artists the actual book layout leaves a lot to be desired.

Książka jest bogato i dobrze zilustrowana, ale jak na książkę o artystach grafikach, układ książki pozostawia wiele do życzenia.

deuce

What the deuce were they thinking of?

O czym oni do diabła myśleli?

devil

to be the devil incarnate

być diabłem wcielonym

Some people view Castro as the devil incarnate, and their picture of his Cuba is a mirror image of the Soviet image of the United States.

Niektórzy ludzie uważają Castro za diabła wcielonego i ich wyobrażenie o jego Kubie jest lustrzanym odbiciem Sowieckiego wyobrażenia o Stanach Zjednoczonych.

dickens

What in the dickens is that?

Co to do diabła jest?

diet

to go on a diet

iść na dietę

When you go on a diet and begin to starve yourself, your metabolism begins to slow down.

Kiedy idziesz na dietę i zaczynasz się głodzić, twój metabolizm zaczyna zwalniać.

difference

a palpable difference

namacalna różnica

Although Chapman and Pope were both English and lived only 100 years apart, there is a palpable difference in style between the two.

Mimo że Chapman i Pope obaj byli Anglikami i żyli zaledwie w odstępie 100 lat, jest między nimi namacalna różnica w stylu.

dirty

to wash one's dirty linen / laundry in public

prać swoje brudy publicznie

Eliot doesn't want "to wash his dirty linen in public," but he does want his poetry to arise from the emotional depths of his life.

Eliot nie chce "prać swoich brudów publicznie", ale chce żeby jego poezja wyrastała z emocjonalnej głębi jego życia.


"He did not want to wash his dirty laundry in public," she said, explaining his absence in the studio.

"On nie chce prać swoich brudów publicznie", powiedziała, wyjaśniając jego nieobecność w studio.

dispel

to dispel sb's doubts

rozproszyć czyjeś obawy

As I sip the lemon tea she has served us, I feel slightly unsure how to interview this powerful woman, but her naturalness and warmth quickly dispel my doubts.

Kiedy tak sączę cytrynową herbatę którą podała, czuję się trochę niepewnie jak powinienem przeprowadzić wywiad z tą silną kobietą, ale jej naturalność i ciepło szybko rozpraszają moje obawy.

disposal

to be at sb's disposal

być do czyjejś dyspozycji

Walkers have 3 800 miles of paths at their disposal which give the opportunity to discover various aspects of the region.

Spacerowicze mają do swojej dyspozycji 3 800 mil ścieżek, co daje im możliwość odkrycia różnorodnych aspektów regionu.

dispose

well disposed of in marriage

dobrze wydana za mąż

"Mrs. Bennet, may I extend my most sincere compliments on having such a fine family of daughters. I have heard much of their beauty, but, in this instance, fame has fallen short of the truth. I have no doubt of you seeing them all in due time well disposed of in marriage." (Pride and Prejudice by Jane Austen)

Panie Bennet, proszę pozwolić, że złożę najszczersze wyrazy uznania za posiadanie tak uroczych córek. Wiele słyszałem o ich urodzie, ale w tym wypadku sława nie dorównuje prawdzie. Nie mam wątpliwości, że we właściwym czasie zobaczy je pan wszystkie dobrze wydane za mąż.

dog

to be going to the dogs

schodzić na psy

He wants to move out of the barrio because it is going to the dogs -- yuppies are moving in, renovating and making a lot of noise.

On chce się wyprowadzić z dzielnicy ponieważ schodzi ona na psy -- yuppies się wprowadzają, odnawiają i robią dużo hałasu.


to lead a dog's life

wieść pieskie życie

While parents may sometimes think that they lead a dog's life, parents are most always faithful, they're there for their children when the children need them.

doubt

without a shadow of a doubt

bez cienia wątpliwości

Yesterday they asked me if I remembered the day I looked into Eugenia's eyes and knew, without a shadow of a doubt, that she was the woman of my life.

Wczoraj mnie zapytano, czy pamiętam ten dzień, w którym spojrzałem w oczy Eugenii i wiedziałem bez cienia wątpliwości, że to kobieta mojego życia.


to dispel sb's doubts

rozproszyć czyjeś obawy

As I sip the lemon tea she has served us, I feel slightly unsure how to interview this powerful woman, but her naturalness and warmth quickly dispel my doubts.

Kiedy tak sączę cytrynową herbatę którą podała, czuję się trochę niepewnie jak powinienem przeprowadzić wywiad z tą silną kobietą, ale jej naturalność i ciepło szybko rozpraszają moje obawy.

downs

to have one's ups and downs

mieć swoje wzloty i upadki

Every relationship has its ups and downs.

Każdy związek ma swoje wzloty i upadki.

drop in

to drop in

wpaść do kogoś

She should say to the parents, 'Come to tea on Friday,' rather than ask them just to drop in at any time.

Powinna powiedzieć rodzicom: "Przyjdzcie na herbatę w piątek', zamiast zapraszać ich, żeby wpadli kiedykolwiek.

drop (Noun)

just a drop

tylko kropelkę

I'll have another drop of that Italian milk.

Naleję sobie jeszcze kropelkę tego włoskiego mleka.