English-Polish Dictionary of Collocational Phrases

Index

This online dictionary of English and Polish collocational phrases can be a resource for English-Polish translators and for Polish-English translators. The art of translation requires a deep knowledge of the way English phrases translate into Polish phrases and how Polish phrases translate into English phrases. Surprisingly, there are many examples which show that word-for-word translation can be the best, and other examples that show that only a slight change is needed for an almost literal translation to be the best.- C -

cake

to sell / to go like hot cakes

sprzedawać się / iść jak ciepłe bułeczki

All the rooms at this resort go like hot cakes, so be sure to plan for your visit at least a couple of months in advance.

Wszystkie pokoje w tym kurorcie idą jak ciepłe bułeczki, więc zaplanuj swój pobyt przynajmniej na kilka miesięcy z góry.

call

to call sth off

odwołać coś

The union threatened a strike but called it off at the last minute.

Związek zagroził strajkiem, ale go odwołał w ostatniej chwili.


to call sb up

powołać kogoś (do wojska)

On Sept. 1, 1939, my sister shook me from my sleep, excitedly, to tell me that there was a war and that our father was called up to the army.

1. września 1939 r. moja siostra obudziła mnie cała podniecona, żeby mi powiedzieć, że wybuchła wojna i nasz ojciec został powołany do wojska.

capture

to capture a likeness

uchwycić podobieństwo

To capture a likeness, I first make an enlarged photocopy of the photograph I am using to create the portrait.

Żeby uchwycić podobieństwo, najpierw robię powiększoną fotokopię zdjęcia, które używam do wykonania portretu.

care

to confide sth to sb's care

powierzyć coś czyjejś opiece

Three tiny infants were confided to her care. Including her own baby, she had then four nurslings.

Troje niemowląt powierzono jej opiece. Razem z jej własnym dzieckiem było więc ich czworo.

carpet

to be called on the carpet

zostać wezwanym na dywanik

The remarkable thing is these people seem surprised that they're getting called on the carpet for giving money to an eco-terrorist group.

Niewiarygodne w tych ludziach jest to, że wydają się być zdziwieni, gdy zostają wezwani na dywanik za przekazywanie pieniędzy grupie eko-terrorystycznej.

character

a shady character

ciemny typ

Mandl was the type of shady character who would sell arms to anyone, even if it meant selling them in violation of the Versailles Treaty.

Mandl był ciemnym typem, który by sprzedał broń każdemu, nawet gdyby to ozanczało pogwałcenie Traktatu Wersalskiego.

chilly

a chilly greeting

chłodne powitanie

At her chilly greeting in response to his warm one she saw the hurt behind his eyes and felt her heart melt.

Gdy na jego ciepłe powitanie odpowiedziała chłodnym powitaniem, jego oczy powiedziały jej, że go zraniła, i poczuła jak jej serce mięknie.

cinder

burned to a cinder / to cinders

spalony na popiół

"Dear me,'' she said, "this chicken is no good; it is burned to a cinder.''

"O nie", powiedziała, "ten kurczak się do niczego nie nadaje; jest spalony na popiół".

city

in the heart of the city

w sercu miasta

One of the leading business information sources in the country, the City Business Library is situated in the heart of the City.

Jedno z wiodących źródeł informacji dotyczącej biznesu w kraju, Miejska Biblioteka Biznesu, znajduje się w samym sercu miasta.

claw

to claw out sb's eyes

wydrapać komuś oczy

If any girl went near him, I'd want to claw out her eyes.

Gdyby jakaś dziewczyna się do niego zbliżyła, to bym jej chciała wydrapać oczy.

clear

to clear off; to clear out

zmyć się

As soon as he's cleared off back to his castle or whatever, we'll catch up with you guys.

Jak tylko się zmyje z powrotem do swojego zamku czy coś, dogonimy was chłopaki.


Kimble was here just a moment ago, there's no doubt of it. Someone must've tipped him off and told him we were coming. So he's cleared out, but he can't have gone far . . .

Nie ma wątpliwości, że Kimble był tutaj przed chwilą. Ktoś musiał go ostrzec, że idziemy. Więc się zmył, ale nie mógł zajść daleko...

code

to break a code; to crack a code

złamać kod

Few people outside the Navajo Reservation had even heard the language, and the Japanese never broke the code, which used Navajo words to represent letters or words in English.

Niewielu ludzi poza rezerwatem indian Navajo kiedykolwiek słyszało ich język i Japończycy nigdy nie złamali kodu, w którym słowa wzięte z z języka Navajo reprezentowały angielskie litery lub słowa.

cold

to be in a cold sweat; to get (in) a cold sweat

oblać się zimnym potem

"But mom..." Dana was starting to get a cold sweat all over her body. "Can't I just leave my light on this once?"

"Mamo...", Dana zaczęła oblewać się zimnym potem, "nie mogę zostawić włączonego światła, tylko ten jeden raz?"

conclusion

to come to a conclusion

dojść do wniosku

I have come to the conclusion that happiness is not bought or stolen.

Doszedłem do wniosku, że szczęścia nie można ani kupić, ani ukraść.


to draw a conclusion

wyciągać wniosek

Your conclusion should be backed by data collected during the investigation. Enough data should be collected to be able to draw a conclusion.

Twój wniosek powinien się opierać na danych zebranych w trakcie badań. Powinieneś zebrać dostatecznie dużo danych, aby móc wyciągnąć jakiś wniosek.

confide

to confide sth to sb's care

powierzyć coś czyjejś opiece

Three tiny infants were confided to her care. Including her own baby, she had then four nurslings.

Troje niemowląt powierzono jej opiece. Razem z jej własnym dzieckiem było więc ich czworo.


to confide a secret to sb

powierzyć komuś sekret

If we confide a secret to you, will you swear to keep it?

Jeśli powierzymy ci pewien sekret, to czy przyrzekniesz, że go zatrzymasz dla siebie?

confidence

to put confidence in(to) sth

pokładać zaufanie w

It is better to trust in the Lord than to put confidence in man.

Lepiej jest ufać Panu niż pokładać zaufanie w człowieku.

confine

to confine one's remarks to

ograniczyć swoje uwagi do

Please confine your remarks to the poem or article under discussion and refrain from making personal remarks about the poet or writer.

Ogranicz swoje uwagi do wiersza lub artukułu podlegającemu dyskusji i powstrzymaj się od wygłaszania własnych komentarzy na temat poety lub pisarza.

consume

to be consumed with curiosity / envy

zżerać [o ciekawości, zazdrości]

He had never really seen a human before, especially a beautiful female and he was consumed with curiosity as well as a healthy dose of hormones.

Jeszcze nigdy nie widział człowieka, szczególnie pięknej kobiety i zżerała go ciekawość, a także spora dawka hormonów.

cost

at the cost of

kosztem

Globalization promises the benefits of faster communication and larger markets, but comes at the cost of traditional cultures and values.

Globalizacja obiecuje korzyści płynące z szybszej komunikacji i większych rynków zbytu, ale następuje kosztem tradycyjnych kultur i wartości.

count

to lose count of

stracić rachubę

You're wrong again (and I've lost count of the number of times that's happened).

Znowu się mylisz (i już straciłam rachubę, który to raz z rzędu).

count on

to count on sb / on sth

liczyć na kogoś / na coś

And you could always count on him to listen, laugh (who will ever forget his laugh), give excellent advice, and provide support and friendship.

I zawsze mogłeś liczyć na to, że cię wysłucha, że się będzie śmiał (kto mógłby zapomnieć jego śmiech), że da doskonałą radę i zapewni wsparcie i przyjaźń.

cover

under cover of the night

pod osłoną nocy

Under cover of the night, this vampire-like creature allegedly drains the blood from goats, chickens, and other animals, leaving behind bodies bearing "peculiar puncture marks" on their necks.

Pod osłoną nocy ten podobny do wampira stwór wypija krew z kóz, kurczaków i innych zwierząt, pozostawiając ciała z charakterystycznym znakiem ukąszenia na szyi.


under cover of darkness

pod osłoną ciemności

Food is prepared, usually in the late afternoon, at a safe point well to the rear of the combat area and carried under cover of darkness to the men at the front.

Jedzenie przygotowuje się zwykle poźnym popołudniem, w bezpiecznym miejscu na tyłach pola bitwy i zanosi się je pod osłoną nocy ludziom znajdującym się na linii frontu.

credence

to give credence to

dawać czemuś wiarę

If you give credence to the notion you are what you eat.... you will find yourself doing new things with the water you drink.

Jeśli dasz wiarę przekonaniu, że jesteś tym co jesz, zaczniesz robić zupełnie nowe rzeczy z wodą którą pijesz.

criminal

a hardened criminal

zatwardziały przestępca

A hardened criminal may scoff at the idea of hell, saying, "I'd just as soon go to hell, since that's where all my friends are going to be."

Zatwardziały przestępca może robić sobie żarty z piekła, mówiąc "Już wolałbym pojść do piekła, bo tam będą wszyscy moi kumple".

curiosity

to be consumed with curiosity

zżerać [o ciekawości]

He had never really seen a human before, especially a beautiful female and he was consumed with curiosity as well as a healthy dose of hormones.

Jeszcze nigdy nie widział człowieka, szczególnie pięknej kobiety i zżerała go ciekawość, a także spora dawka hormonów.

cut

to cut off

odciąć (od reszty świata)

The village was cut off by the snow for mora than a month.

Przez ponad miesiąc, wioska była odcięta przez śnieg od reszty świata.