English-Polish Dictionary of Collocational Phrases

Index

This online dictionary of English and Polish collocational phrases can be a resource for English-Polish translators and for Polish-English translators. The art of translation requires a deep knowledge of the way English phrases translate into Polish phrases and how Polish phrases translate into English phrases. Surprisingly, there are many examples which show that word-for-word translation can be the best, and other examples that show that only a slight change is needed for an almost literal translation to be the best.- B -

back

to have one's back against / to the wall

być przyciśniętym do muru

Goldin has had his back against the wall, and had difficulty in getting funds for a planned Mars mission and Freedom space station.

Goldin był przyciśnięty do muru i miał trudności ze zdobyciem funduszy na planowaną misję na Marsa i stację kosmiczną Freedom.

bait

to rise to the bait; to swallow the bait

połknąć haczyk

We told him there'd be lots of single young women at the party, and he rose to the bait.

Powiedzieliśmy mu, że na imprezie będzie mnóstwo wolnych młodych kobiet, i połknął haczyk.

belt

to tighten one's belt

zaciskać pasa

In the current year Mark will tighten his belt in every way possible saving between $100,000 - $200,000.

W bierzącym roku Mark zaciśnie pasa na każy możliwy sposób, zaoszczędzając między $100,000 - $200,000.

black

to see sth in black and white

widzieć coś jako czarno-białe

It's common for young people to see things in black and white; something is either "right" or "wrong," period.

Młodzi ludzie zwyke widzą rzeczy jako czarno-białe; coś jest albo "dobre" albo "złe", kropka.


in black and white [=written]

czarno na białym

It's always best to have a guarantee and have it in black and white when you get it because it counts.

Najlepiej jest gdy się ma gwarancję i to czarno na białym, bo to się liczy.

blind

a blind alley

ślepa uliczka

That line of investigation was a blind alley.

Obrany kierunek dochodzenia okazał się ślepą uliczką.

blood

to shed (one's) blood

przelać krew

They shed their blood for our right to choose the men and women who represent our interests at every level of government.

Przelali swoją krew za nasze prawo do tego, by wybierać kobiety i mężczyzn, którzy reprezentują nasze interesy na każdym szczeblu rządowym.


bad blood

zła krew

I just found out that my best friend and my brother are considering dating. There is a lot of bad blood between my brother and I on this very topic.

Właśnie się dowiedziałem, że moja najlepsza przyjaciółka i mój brat rozważają chodzenie ze sobą. Jest teraz dużo złej krwi między moim bratem i mną z tego powodu.


blue blood

błękitna krew

It's not your blue blood, your pedigree or your college degree. It's what you do with your life that counts. (Millard Fuller)

Nie chodzi o twoją błękitną krew, rodowód czy tytuł naukowy. Liczy się to, co robisz ze swoim życiem.


in cold blood

z zimną krwią

They were beaten and then shot in cold blood.

Zostali pobici, a nastepnie zastrzeleni z zimną krwią.


sth is in one's blood; to have sth in one's blood

mieć coś we krwi

Slam has the Blues in his blood, heart and soul; it's his heritage.

Slam ma bluesa we krwi, w sercu i w duszy; to jego dziedzictwo.


new / young / fresh blood

młoda krew

"Pity," said the man, "this house could do with some young blood. All the previous owners have been elderly."

"Szkoda", powiedział mężczyzna, "temu domowi przydałoby się trochę młodej krwi. Wszyscy poprzedni właściciele byli starzy".


to make sb's blood boil

[o krwi] gotować się w kimś

Discussions like this make my blood boil.

Takie dyskusje powodują, że krew się we mnie gotuje.

boil

to make sb's blood boil

[o krwi] gotować się w kimś

Discussions like this make my blood boil.

Takie dyskusje powodują, że krew się we mnie gotuje.

bone

to be skin and bones

sama skóra i kości

These women were nothing but skin and bones. They looked almost deformed, a large head supported by a thin frame.

Te kobiety to sama skóra kości. Wyglądały jak zdeformowane, duża głowa podtrzymywana prez chudy szkielet.

break

to break a promise

złamać obietnicę

If a friend broke a promise to you, how would you feel?

Gdyby przyjaciel złamał obietnicę daną tobie, jak byś się czuł?


to break a code; to crack a code

złamać kod

Few people outside the Navajo Reservation had even heard the language, and the Japanese never broke the code, which used Navajo words to represent letters or words in English.

Niewielu ludzi poza rezerwatem indian Navajo kiedykolwiek słyszało ich język i Japończycy nigdy nie złamali kodu, w którym słowa wzięte z z języka Navajo reprezentowały angielskie litery lub słowa.


to break wind

mieć wiatry

Robot dogs can be as much fun as their real-life counterparts - and they don't break wind behind the sofa.

Psy-roboty mogą być równie fajne co ich żywe odpowiedniki - i nie mają wiatrów za sofą.


to break the ice

przełamywać lody

He is trying to break the ice and resume some sort of normal relationship.

On próbuje teraz przełamać lody i przywrócić związek do normalności.

break out

to break out laughing

wybuchnąć śmiechem

They looked confused for a minute, then broke out laughing.

Przez minutę wydawali się zmieszani, ale potem wybuchnęli śmiechem.

bring

to bring a suit against

wnieść sprawę przeciwko

The medical examiner determined that the airbag in the Ford Explorer caused her death, and Thomas brought a suit against Ford.

Badania medyczne wykazały, że przyczyną jej śmierci była poduszka powietrzna w Fordzie Explorerze, więc Thomas wniósł sprawę przeciwko Fordowi.

burn

burned to a cinder / to cinders

spalony na popiół

"Dear me,'' she said, "this chicken is no good; it is burned to a cinder.''

"O nie", powiedziała, "ten kurczak się do niczego nie nadaje; jest spalony na popiół".

bury

to bury a husband

pochować męża

Ofelia had spent most of her life here. Raised a family, buried a husband and toiled in the fields; it was home.

Ofelia spędziła tu prawie całe życie. Założyła rodzinę, pochowała męża i zaharowywała się w polu; tu był jej dom.